Prakse

Prakse


9405763 - CopyMūsdienās, kad uzņēmumi un organizācijas vadības pārvaldības, administrēšanas un īstenošanas problēmu risināšanai izmanto sarežģītu sistēmu integrāciju un optimizāciju, automātikas un datortehnikas tehnoloģiju speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes automātikas un datortehnikas profesionālās maģistra studiju programma sagatavo speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un strukturēto datu vadības sistēmas, spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes datorgrafikas, datorvadības, datortīklu un sistēmu tehnoloģijās problēmorientētu risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša vērība pievērsta automātikas un datortehnikas lietojumiem sistēmu modelēšanā, datu analīzē, vizualizācijā, iegulto un izkliedēto sistēmu projektēšanā, inteliģento sistēmu pārvaldībā un vadībā.

Studiju programmā (Automātika un datortehnika Maģistra profesionālās studijas) ir 3 specializācijas virzieni : attēlu apstrāde un datorgrafika, datorvadības sistēmas, datortehnika un tīkli. Virzienu kopējā iezīme ir automātikas un datortehnikas zinātnes teorētisko un praktisko sasniegumu apvienošana vizualizācijas vadības un pārvaldības inteliģento sistēmu problēmu risināšanai elektroniskā vidē.

Mērķis un uzdevumi


Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam automātikas un datortehnikas jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai šajā jomā iepriekš minētajos virzienos. Galveno vērību pievēršot sistēmu modelēšanai, optimizācijai, datu un signālu apstrādei sensoru tīklu un iegulto sistēmu izveidē un īstenošanā, inteliģento robotizēto sistēmu tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai

Uzdevumi:

 • Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikas un datortehnikas jomā.
 • Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus.
 • Iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā.
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
 • Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas.
 • Skaidrot un popularizēt datorgrafikas, datorvadības un datortīklu un sistēmu tehnoloģijas lomu sabiedrībā.
 •  

  Noderīga informācija


  Šeit atradīsi noderīgu informāciju sava prakses darba izstrādei.

  PRAKSES DARBS

  Noderīga informācija