Studiju programmas

Studiju Programmas


Šeit atradīsi noderīgu informāciju par dažādām studiju programmām ko realizē Datorvadibas, automatikas un datortehnikas instituts.

Automātika un datortehnika Bakalaura akadēmiskās studijas (DBF0)

Akreditācija 31.05.2013 – 30.05.2019; Akreditācijas lapa Nr. 21
Anotācija

Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto datorgrafiku, datorvadību un datoru tīklu tehnoloģijas problēmu risināšanai. Automātikas un datortehnikas speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām.
Studiju programma sagatavo speciālistus, kas ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatzināšanas un prasmes, ieskaitot programmēšanu, datu bāzu vadības sistēmas, operētājsistēmas, datortīklus, un spēj izvērtēt un izvēlēties piemērotus līdzekļus un metodes ražošanā, datorgrafikā, datorvadibā un datortīklu sistēmu projektēšanā un īstenošanā problēmorientētu automātikas un datortehnikas risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei, inteliģentām sistēmām arhitektūru izveidošanai un pārvaldībai, automātikas un datortehnikas projektu vadībai un tās tehnoloģijas pielietojumam.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorgrafikas, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju problēmu risināšanai.

Uzdevumi

– Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikā un datortehnikas tehnoloģijās.
– Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai ražošanas uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts iestādēs.
– Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
– Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
– Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem.
– Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas.
– Skaidrot un popularizēt automātikas un datortehnikas lomu sabiedrībā.

Studiju rezultāti

– Spēj izmantot inženierzinātņu principus automātikas un datortehnikas metodes datorgrafikā, datorvadībā un datortīklu tehnoloģijas jomā.
– Spēj izskaidrot automātikas un datortehnikas tehnoloģijas teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru.
– Spēj izmantot automātikas un datortehnikas tehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu izveidi, datorgrafiku, datorvadības aparatūras un programmatūras izstrādi.
– Spēj plānot un nodrošināt uzņēmuma inteliģentu sistēmas darbību.
– Spēj izstrādāt un analizēt sarežģītu sistēmu modeļus.
– Spēj strukturēt un analizēt liela apjoma kvantitatīvos datus.
– Spēj integrēt atsevišķās sistēmas un izstrādāt elektroniskā biznesa risinājumus.
– Spēj komunicēt ar automātikas un datortehnikas risinājumu pasūtītājiem un analizēt informācijas tehnoloģijas izmantošanas iespējas.
– Spēj īstenot pētījumus automātikas un datortehnikas jomā.

Studiju ilgums

Pilna laika studijām – 3 gadi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība vai 4-gadīgā profesionālā vidējā izglītība

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Automātika un datortehnika Maģistra akadēmiskās studijas (DMF0)

Akreditācija 31.05.2013 – 30.05.2019; Akreditācijas lapa Nr. 21
Anotācija

Studiju programma tiek īstenota kopš 2002./2003. m.g. Tās kopējais kredītpunktu apjoms ir 81 KP; 43 KP ir obligātajai daļai,; 14 KP ir atvēlēti obligātās izvēles priekšmetiem (no tiem 10 KP – specializējošie priekšmeti un 4 KP humanitārie, sociālie, pedagoģijas priekšmeti), 4 KP – brīvās izvēles priekšmetiem un 20 KP – maģistra darbam.
Pēc satura priekšmetus var iedalīt 3 grupās, kur katra grupa ir saistīta ar konkrētu apakšvirzienu: attēlu apstrāde un datorgrafika, datorvadības sistēmas, datortehnika un tīkli.

Mērķis

Maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmisko maģistra grādu datorvadībā un datorzinātnē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai viņi varētu uzsākt darbu universitātēs un citās augstākās izglītības iestādēs, zinātniskajās iestādēs un kompānijās, spētu sekmīgi konkurēt darbaspēku tirgū Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā informācijas tehnoloģijas nozarē.

Uzdevumi

– Sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos.
– Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos.
– Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās.
– Sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā.
– Dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā.
– Iemācīt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunas informācijas tehnoloģijas un teorijas.
– Nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem jauniem mācībspēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām.
– Iemācīt studentus izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai.
– Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām programmām citās valstīs.

Studiju rezultāti

– Spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas darba kvalitātes un procesa vadībā;
– Prot identificēt informācijas tehnoloģijas problēmas, kuru risināšanā var izmantot datorvadības sistēmas, datorgrafikas un attēlu apstrādes un datortīklu risinājumus;
– Spēj izstrādāt algoritmus, metodes un programmatūru, ar kuru palīdzību var analizēt un risināt datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes, datorvadības un datortīklu tehnoloģijas uzdevumus;
– Spēj piedalīties starptautiski zinātniskajos projektos, kā arī vadīt tos.

Studiju ilgums

Pilna laika studijām – 2 gadi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība

Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Inženierzinātņu maģistra grāds datorvadībā un datortīklos

Automātika un datortehnika Maģistra profesionālās studijas (DGF0)

Akreditācija 31.05.2013 – 30.05.2019; Akreditācijas lapa Nr. 21
Anotācija

Mūsdienās, kad uzņēmumi un organizācijas vadības pārvaldības, administrēšanas un īstenošanas problēmu risināšanai izmanto sarežģītu sistēmu integrāciju un optimizāciju, automātikas un datortehnikas tehnoloģiju speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes automātikas un datortehnikas profesionālās maģistra studiju programma sagatavo speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un strukturēto datu vadības sistēmas, spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes datorgrafikas, datorvadības, datortīklu un sistēmu tehnoloģijās problēmorientētu risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša vērība pievērsta automātikas un datortehnikas lietojumiem sistēmu modelēšanā, datu analīzē, vizualizācijā, iegulto un izkliedēto sistēmu projektēšanā, inteliģento sistēmu pārvaldībā un vadībā. Studiju programmā ir 3 specializācijas virzieni : attēlu apstrāde un datorgrafika, datorvadības sistēmas, datortehnika un tīkli. Virzienu kopējā iezīme ir automātikas un datortehnikas zinātnes teorētisko un praktisko sasniegumu apvienošana vizualizācijas vadības un pārvaldības inteliģento sistēmu problēmu risināšanai elektroniskā vidē.

Mērķis

Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam automātikas un datortehnikas jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai šajā jomā iepriekš minētajos virzienos. Galveno vērību pievēršot sistēmu modelēšanai, optimizācijai, datu un signālu apstrādei sensoru tīklu un iegulto sistēmu izveidē un īstenošanā, inteliģento robotizēto sistēmu tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai

Uzdevumi

– Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikas un datortehnikas jomā.
– Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus.
– Iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā.
– Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
– Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
– Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas.
– Skaidrot un popularizēt datorgrafikas, datorvadības un datortīklu un sistēmu tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju rezultāti

– Spēj identificēt, pamatot un formulēt automātikas un datortehnikas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā.
– Spēj izstrādāt integrētus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumā ražošanas, projektēšanas un īstenošanas procesu nodrošināšanai.
– Spēj izvēlēties, piemērot konkrētās problēmas risināšanai un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodoloģijas.
– Spēj izstrādāt inteliģentu sistēmu īpašības modeli.
– Spēj izstrādāt un iedzīvināt uzņēmumā, iestādē automātikas, vadības un pārvaldības noteikumus, balstoties uz labo praksi un industrijas standartiem.
– Spēj nodrošināt automātikas un datortehnikas drošības pārvaldību.
– Spēj plānot un īstenot automātikas un datortehnikas jomā dažāda veida projektus.
– Spēj patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus automātikas un datortehnikas virzienos.

Studiju ilgums

Pilna laika studijām – 2,5 gadi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība

Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Profesionālais maģistra grāds datorvadībā un datortīklos un programmēšanas inženiera kvalifikācija