Zigurds Markovičs

bilde Vārds/Uzvārds: Zigurds Markovičs
Zinātniskais grāds: Inženierzinātņu habilitētais doktors (Dr.habil.sc.ing.)
Zinātniskais nosaukums: profesors
Amats: RTU DITF DADI Datorvadības sistēmu katedras vadītājs
Tālrunis: +371 670895462
Konsultāciju vieta: D2 – 332 kab.
Konsultāciju laiki: ceturtdienās, 16:00 – 18:00,
(iepriekš piesakoties elektroniski)
Sūtīt ziņojumu

Studiju kursi


Bakalaurā studijā:

 • DAI325 – Robotu vadības sistēmas, 4KP;

Maģistrā studijā:

 • DAI427 – Ekspertu novērtējumu sistēmas, 4KP;
 • DAI461 – Datorvadības sistēmas un to projektēšana, 2KP;
 • DAI462 – Datorvadības sistēmas (studiju projekts), 2KP;
 • DAI545 – Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana (speckurss), 4KP;

Publikāciju saraksts (2011-2016)


 1. Laurs, A., Markovičs, Z. CalculationofThresholdValuebyExpertMethods. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2016, 18.-23.lpp.
 2. Mežale, K., Kundziņš, A., Markovičs, Z. DecisionTableSynthesisinFuzzyEnvironmentforIndustrial Robot – Telpher. No: 15th InternationalScientificConference “EngineeringforRuralDevelopment”: Proceedings. Vol.15, Latvija, Jelgava, 25.-27. maijs, 2016. Jelgava: LatviaUniversityofAgriculture, 2016, 204.-209.lpp.
 3. Laurs, A., Markovičs, Z., Priekulis, J., Āboltiņš, A. ResearchinFarmManagementTechnologiesUsingtheExpertMethod. AgronomyResearch, 2016, Vol.14, No.3, 811.-820.lpp.
 4. Laurs, A., Priekulis, J., Markovičs, Z., Āboltiņš, A. ResearchinFarmAnimalBreedingTechnologicalParameters. No: Engineeringforruraldevelopment, Latvija, Jelgava, 25.-27. maijs, 2016. Latvia, Jelgava: 2016, 1054.-1058.lpp.
 5. Minejeva, O., Markovičs, Z. ChoiceofInterpolationMethodforanArbitraryArcWeldingCurve. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2015, 24.-35.lpp.
 6. Mezale, K., Kundziņš, A., Markovičs, Z. AspectsofFoundationofKnowledgeBaseinDecision-MakingTasksfortheNeedsofIntellectual Robots. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.16, 2015, 36.-44.lpp.
 7. Krasnovs, M., Markovičs, Z. ComputerizedDecision-MakingofTreatmentChoicesforPatientswithKidneyStones. No: Proceedingsof 18th InternationalConferenceBiomedicalEngineering 2014, Lietuva, Kaunas, 27.-28. novembris, 2014. Kaunas: Kaunas UniversityofTechnology, BiomedicalEngineeringInstitute, 2014, 93.-96.lpp.
 8. Markovičs, Z., Markoviča, I. CreationofParameter Sets forExplorationofEnvironmentalEffectsontheCourseofDisease. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 35.-41.lpp.
 9. Krasnovs, M., Markovičs, Z. DevelopmentofDecision-MakingSoftwareforPatientswithKidneyStones. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.15, 2014, 49.-55.lpp.
 10. Markovičs, Z., Lauznis, J., Balodis, G., Kataševs, A., Markoviča, I. MobileTelemedicineScreeningComplex. No: IFMBE Proceedings. Vol.41: XIII MediterraneanConferenceonMedicalandBiologicalEngineeringandComputing, Spānija, Seville, 25.-28. septembris, 2013. Cham: Springer InternationalPublishing, 2014, 1451.-1454.lpp.
 11. Markoviča, I., Balodis, G., Markovičs, Z., Matisone, D. DecisionMakinginScreeningDiagnostics E-Medicine. No: IFMBE Proceedings. Vol.41: XIII MediterraneanConferenceonMedicalandBiologicalEngineeringandComputing, Spānija, Seville, 25.-28. septembris, 2013. Cham: Springer InternationalPublishing, 2014, 1326.-1329.lpp.
 12. Markovičs, Z., Lauznis, J., Markoviča, I., Balodis, G., Kataševs, A. DevelopmentofNewMobileTelemedicineScreeningComplex. No: IFMBE Proceedings. Vol.38: InternationalSymposiumonBiomedicalEngineeringandMedicalPhysics (ISBEMP 2012), Latvija, Riga, 10.-12. oktobris, 2012. Berlin: Springer BerlinHeidelberg, 2013, 31.-34.lpp.
 13. Lauznis, J., Markovičs, Z., Markoviča, I. StructureandFunctionalityofMobileTelemedicineScreeningComplex (MTSC). Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 32.-40.lpp.
 14. Markovičs, Z., Markoviča, I., Balodis, G., Matisone, D. OrganizationofInformationFlowsinPreventiveHealthScreeningSystem. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 41.-46.lpp.
 15. Markovičs, Z. DecisionMakinginMobileTelemedicineComplex. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 47.-52.lpp.
 16. Kancere, A., Markoviča, I., Markovičs, Z. ComputerSystemforDiagnosisinMedicineDomain. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 66.-73.lpp.
 17. Pridoroznijs, A., Markovičs, Z. ChessCompetitionwithanIndustrial Robot. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.14, 2013, 74.-80.lpp.
 18. Lauznis, J., Markovičs, Z., Balodis, G., Streļčs, V. OnResourceDistributioninMobileTelemedicineScreeningComplex. No: RigaTechnicalUniversity 53rd InternationalScientificConference: Dedicated to the 150th Anniversaryandthe 1st CongressofWorldEngineersandRigaPolytechnicalInstitute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Riga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU, 2012, 24.-24.lpp.
 19. Prancāne, E., Markoviča, I., Markovičs, Z. DecisionMakingMethodforTherapySelection. No: RigaTechnicalUniversity 53rd InternationalScientificConference: Dedicated to the 150th Anniversaryandthe 1st CongressofWorldEngineersandRigaPolytechnicalInstitute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Rīga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RTU, 2012, 26.-26.lpp.
 20. Karpičs, I., Markovičs, Z., Markoviča, I. TopologicalModelling as a ToolforAnalysisofFunctioningSystems. No: TopicsinIntelligentEngineeringandInformatics. IntelligentSystems: ModelsandApplications. Berlin: Springer BerlinHeidelberg, 2012, 237.-253.lpp.
 21. Osis, J., Grundspeņķis, J., Markovičs, Z. Sarežģītu heterogēnu sistēmu topoloģiskā modelēšana: teorija un lietojumi. Rīga: RTU, 2012. 407 lpp.
 22. Markoviča, I., Markovičs, Z., Prancāne, E. Zināšanu strukturizācijas un lēmumu pieņemšanas metodika terapijas izvēlei. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.13, 2012, 15.-21.lpp.
 23. Karpičs, I., Markovičs, Z. Rīgas Tehniskās universitātes pieredze industriālā robota lietojumam apmācībā un zinātnē. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.13, 2012, 22.-27.lpp.
 24. Lauznis, J., Markovičs, Z., Balodis, G., Strelcs, V. Resursu sadalījums mobilajā telemedicīnasskrīninga kompleksā. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.13, 2012, 28.-31.lpp.
 25. Markovičs, Z., Lauznis, J., Markoviča, I., Balodis, G., Kataševs, A. DevelopmentofNewMobileTelemedicineScreeningComplex. No: RigaTechnicalUniversity 53rd InternationalScientificConference: Dedicated to the 150th Anniversaryandthe 1st CongressofWorldEngineersandRigaPolytechnicalInstitute / RTU Alumni: Digest, Latvija, Riga, 11.-12. oktobris, 2012. Riga: RigaTechnicalUniversity, 2012, 655.-655.lpp.
 26. Karpičs, I., Markovičs, Z., Markoviča, I. Vienotā patoģenēžutopoloģiskā modeļa izveide. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija “Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 153.-153.lpp.
 27. Karpičs, I., Markovičs, Z. DevelopmentandEvaluationofNormalPerformanceRecoveryMethodof a FunctionalSystem. No: 9th IEEE InternationalSymposiumonAppliedMachineIntelligenceandInformatics (SAMI 2011): Proceedings, Slovākija, Smolenice, 26.-29. janvāris, 2011. Piscataway: IEEE, 2011, 171.-175.lpp.
 28. Karpičs, I., Markovičs, Z., Markoviča, I. CompositionofUnitedMultipleDiseasesEvolutionTopologicalModel. No: IEEE 9th InternationalSymposiumonIntelligentSystemsandInformatics (SISY 2011), Serbija, Subotica, 8.-11. septembris, 2011. Piscataway: IEEE, 2011, 65.-69.lpp.
 29. Markovičs, Z., Markoviča, I. Topoloģiskā modelēšana bioloģisko un medicīnisko sistēmu izpētē. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija “Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 148.-148.lpp.

Darba pieredze:


no 1997. Katedras vadītājs
RTU DITF DADI Datorvadības sistēmu katedra.
no 1997. Profesors
RTU DITF DADI Datorvadības sistēmu katedra.

Izglītība:


1993.g. Inženierzinātņu habilitētā doktora grāds (Dr.habil.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozarē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
1992.g. Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģijas nozarē.
Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte.
1955. – 1960. Inženieris – elektromehaniķis
Rīgas politehniskais institūts.